تنها

امروز بردمت حموم کلی شیطونی کردی بعد هم نخوابیدی تا الان که تازه خوابیدی 

ناهارو صبحانه هم درست درمون نخوردی امروز زیاد حوصله هم نداشتم

بعدن می یام خداحافظ 

/ 0 نظر / 12 بازدید