خاله فاطی

آله آوا من اومدم

 

آله جون کپل من گل مراد آله بامشو من جیگر  قربون لپت برم قند عسل توپ قلقلی آله

 

آله باطی و پونه اومدن تو نبودی ما رفتیم

 

 این خاله فاطی قراره هر وقت تونست خاطرات تو روبنویسه

/ 0 نظر / 14 بازدید